A

motocykly

B

motorové
vozidlo 3,5t
(osobák)

B+E

motorové vozidlo
do 3,5t
s přívěsem
nad 750kg

C

motorové vozidlo
nad 3,5t
(náklaďák)

D

autobus

C+E

motorové vozidlo
nad 3,5t
s přívěsem
nad 750kg

T

traktor

kondiční jízdy

Školení referentů

Za tzv.„referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla do max. přípustné hmotnosti 3,5t.
Chtěli byste pro své zaměstnance zajistit školení netradiční formou a zároveň utužit kolektiv?

Pak je tu právě pro Vás TEAMBUILDING!

Nově školíme on-line !!! 
PROVÁDÍME ŠKOLENÍ REFERENTŮ ON-LINE, více informací na telefonu.

  • školení provádíme přímo ve Vašich prostorách nebo v učebně autoškoly za využití moderní počítačové techniky 
  • školení provádí zkušení lektoři s dlouholetou praxí v oboru
  • důraz klademe zejména na změny a zajímavosti v pravidlech silničního provozu
  • obsah i délku školní si můžete stanovit dle Vašich potřeb
  • školení referentů lze provádět i on - line za akční cenu !!


KONTAKT:
Ing. Aleš Hruška 777 227 878

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), který se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v § 3 odst. 1 písm. d):
Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu.
 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
§ 103 odst. 2:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

§ 106 odst. 4:
Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen se účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

§ 349 odst. 1:
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.